català | castellano
LSN advocatsLSN administració de finques i comunitats de propietarisLSN finques

Avís legal

1.Informació general
Lorenzo Santos Núñez amb NIF núm. 39697299-N i domicili al carrer Torres Jordi, 18 Esc. A, Local 1, 43005 Tarragona, Espanya.
Lorenzo Santos Núñez (en endavant, LSN) fa incís de la lectura atenta i detinguda, per parts dels usuaris i internautes, de les condicions establertes en aquest Avís Legal, atesa la variabilitat de continguts i modificacions de les aplicacions que pugui sofrir el funcionament del lloc web.
LSN posa a disposició dels usuaris les adreces de correu electrònic, relacionades més avall, on poder dirigir les queixes i suggeriments referents als continguts i funcionament d'aquest web.

2.Objecte
Aquest lloc web (www.lsn.es) és propietat de Lorenzo Santos Núñez (en endavant, LSN). El web de LSN ha estat desenvolupat per donar accés als usuaris d'internet.
De conformitat amb l'art. 10 LSSICE, aquest Avís Legal té la finalitat de complir amb el deure d'informació general i establir unes condicions generals d'ús i accés al lloc web de LSN. En conseqüència, les referides condicions regulen l'ús i accés d'aquest lloc web.
El mer accés al lloc web implica l'acceptació sense reserves del present plec de condicions, sens perjudici de que determinats serveis oferts en el lloc web es regeixin per les condicions particulars previstes en cada cas.

3. Accés i ús
LSN permet l'accés de forma gratuïta i lliure al portal del web i a alguns dels seus serveis. Només seran d'accés restringit aquelles àrees pròpies de l'us exclusiu de personal vinculat a LSN. L'accés no implica cost econòmic per a l'usuari, llevat de la connexió a la xarxa subministrada pel Proveïdor de Serveis d'Internet (ISP) i que cada usuari haurà contractat pel seu compte.
LSN es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el web, així com de la configuració tècnica i presentació del lloc web i de les seves condicions d'accés i ús. També es reserva el dret d'interrompre l'accés per motius de seguretat, control o tasques de manteniment.
LSN no garanteix la inexistència d'interrupcions, talls i errors en l'accés del web i als seus continguts o manca d'actualització, siguin per deficient subministrament elèctric i/o en els serveis de telecomunicacions, o per qualsevol altre causa. LSN comunicarà aquestes incidències als usuaris en la major brevetat possible sense que, en cap cas, pugui exigir-se responsabilitats a LSN per aquesta raó.
En la mesura de que les possibilitats tècniques ho permetin i no sigui de difícil execució, tot i no sent de la seva responsabilitat, LSN intentarà fer totes les tasques i gestions tendents a reparar els errors i restablir les connexions i comunicacions.
La simple navegació pel lloc web per qualsevol persona li atribueix la condició d'usuari, el qual accepta que l'ús que pugui fer-ne del lloc web i els seus continguts, per acció o omissió, és de la seva exclusiva responsabilitat. Per tant, LSN no respondrà de cap dany o perjudici que es pugui derivar de l'ús i accés indegut i negligent, inclosos els errors en el sistema informàtic, que puguin ocasionar-se en el maquinari de l'usuari.

4. Continguts i enllaços
LSN autoritza la visualització, impressió i descàrrega dels continguts del lloc web, sempre que es facin d'acord amb les instruccions tècniques establertes. Queda prohibit l'ús de la informació, imatges, productes o serveis disponibles en el lloc web de LSN amb finalitats que siguin contràries a les lleis, a la moral, els bons costums i ordre públic, en especial activitats com: promoure la sobrecàrrega i inutilització de la xarxa, indisponibilitat del lloc web, el dany en els equips i aplicatius informàtics que configuren el web.
LSN no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des del web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni pot garantir l'absència de virus o d'altres elements que puguin produir danys i/o alteracions en el sistema informàtic de l'usuari, tot excloent qualsevol responsabilitat pels danys, de qualsevol tipus, causats a l'usuari.
En el cas de que qualsevol usuari considerés que els continguts o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits o lesionen bens o drets de l'usuari o qualsevol altre tercer que fos susceptible d'indemnització, ho haurà de posar en coneixement del prestador d'aquest servei en la major brevetat possible.
En particular, les activitats o continguts que violin els drets de propietat intel·lectual i industrial; les activitats o continguts que suposin un perill d'ordre i seguretat pública; les activitats o continguts que puguin transgredir la dignitat de la persona, intimitat i privacitat i, en especial, les dels menors.
LSN no assumeix cap responsabilitat sempre i quan no tingui cap coneixement efectiu de que l'activitat o la informació emmagatzemada és il·licita i, tot i tenint-lo, ha actuat amb diligència per retirar les dades o fer impossible l'accés.

5. Propietat industrial i intel·lectual
LSN és titular dels drets de propietat intel·lectual del seu lloc web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, mapa web, bases de dades i els diferents elements en ell continguts, siguin texts, imatges o aplicatius informàtics. Dels bens susceptibles de propietat industrial i intel·lectual, que no tingui la titularitat LSN, es garanteix l'ús sota llicència. A LSN li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels que sigui titular. La titularitat de la propietat intel·lectual dels tercers vindrà especificada com a tal.
En aquest sentit, l'accés de l'usuari al web no li atribueix cap dret, com tampoc la cessió temporal d'ells. L'ús no autoritzat de la informació continguda en el web i qualsevol tipus de lesions en els drets de propietat intel·lectual i industrial de LSN o tercer vinculat pels continguts oferts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. Qualitat
LSN no es responsabilitza dels danys produïts, de forma genèrica, en els equips informàtics dels usuaris durant la prestació del servei i navegació pel lloc web.

7. Responsabilitat
En qualsevol cas, l'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota la naturalesa que LSN pugui sofrir de l'incompliment de qualsevol de les obligacions pactades en aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.

8. Legislació i Jurisdicció Aplicable
Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascuns dels seus extrems a la normativa espanyola.
Davant qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l'accés i ús del web, LSN i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, es sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Tarragona.

CONTACTI AMB NOSALTRES

Adreça:c/ Torres Jordi, 18 Esc. A, Local 1 (43005 - Tarragona)
Telèfon:977 249 671
Fax:977 249 672
E-mail: